SEO Copywriting Blogschrijver

Wat is black hat SEO?

Black hat seo verwijst naar technieken die worden toegepast om de richtlijnen van Google en andere zoekmachines te omzeilen. Op deze manier wordt geprobeerd om de algoritmes te manipuleren. Alhoewel niemand exact weet hoe de algoritmes van Google werken, staat het wel vast dat Google websites hoger rangschikt als ze veilige, relevante en een kwalitatieve gebruikerservaring (UX-vriendelijk) bieden aan de websitebezoekers. 

De term komt uit de wereld van de cowboyfilms, de westerns, waar de slechterik een zwarte cowboyhoed droeg en de goede een witte. Daarom dat de juiste toepassing van de richtlijnen van Google white hat SEO wordt genoemd. 

Deze technieken worden afgekeurd door de zoekmachines en alhoewel ze soms zorgen voor een tijdelijke hoge score in de rankings, worden ze op lange termijn normaal afgestraft.  Meestal gaat het om technieken rond off page SEO. 

Voorbeelden zijn: het kopen van backlinks, het opzetten van blognetwerken.

In deze Engelstalige video van Ignite Visibility (10 minuten) vind je meer  uitleg over Black Hat SEO:

Als je wilt scoren in Google, dan pas je beter de richtlijnen van Google toe en volg je de laatste trends op vlak van SEO om organisch zoekverkeer naar je website te krijgen. 

Waarom is het af te raden om black hat SEO toe te passen?

Zelfs al haal je goede scores in Google, over het algemeen wordt het daarna afgestraft en krijg je het deksel op je neus. In het slechtste geval kan je website ook worden gepenaliseerd door Google. Want als Google het ontdekt, dan heb je problemen.

Google houdt niet van websites die enkel proberen te scoren op vlak van zoekresultaten (SERP), zonder goede en kwalitatieve inhoud te bieden aan de bezoekers. Websites die niet relevant zijn en geen waarde bieden. Websitebezoekers gaan snel weg van dergelijke website. Google houdt van gebruiksgemak en kwaliteit, waardoor mensen snel vinden wat ze zoeken.

Daarom plaats je beter je websitebezoeker centraal door relevante informatie te bieden, oplossingen te bieden voor problemen en te zorgen voor het gebruiksgemak van je website. Je zorgt voor optimalisatie van je website, kortom je past white hat SEO toe. 

Matt Cutts van Google Search Central legt uit hoe Google omgaat met negatieve SEO (5 minuten) door algoritmes te maken die black hat SEO kan ontdekken:

Welke SEO-technieken vermijd je beter om geen black hat SEO toe te passen?


1. Links kopen of links ruilen


Gekochte links zijn uit den boze, maar niet alle gekochte links worden gepenaliseerd door Google. Google zegt in zijn guidelines het volgende over gekochte backlinks en legt uit welke links wel toegelaten zijn:

“A site's ranking in Google search results is partly based on analysis of those sites that link to it. Link-based analysis is an extremely useful way of measuring a site's value, and has greatly improved the quality of web search. Both the quantity and, more importantly, the quality of links count towards this rating.

However, some SEOs and website owners engage in the practice of buying and selling links that pass PageRank, disregarding the quality of the links, the sources, and the long-term impact it will have on their sites. Buying or selling links that pass PageRank is in violation of Google's Webmaster Guidelines and can negatively impact a site's ranking in search results.

Not all paid links violate our guidelines. Buying and selling links is a normal part of the economy of the web when done for advertising purposes, and not for manipulation of search results. Specify that the links were purchased for advertising by doing one of the following actions:

 • Adding a rel="nofollow" or rel="sponsored" attribute to the <a> tag

 • Redirecting the links to an intermediate page that is blocked from search engines with a robots.txt file”

"De ranking van een site in de zoekresultaten van Google is gedeeltelijk gebaseerd op een analyse van de sites die naar de site linken. Analyse op basis van links is een uiterst nuttige manier om de waarde van een site te meten, en heeft de kwaliteit van het zoeken op internet sterk verbeterd. Zowel de hoeveelheid als, nog belangrijker, de kwaliteit van de links tellen mee voor deze beoordeling.

Sommige SEO's en website-eigenaren kopen en verkopen echter links die aan PageRank voldoen, zonder rekening te houden met de kwaliteit van de links, de bronnen en de gevolgen op lange termijn voor hun sites. Het kopen of verkopen van links die PageRank doorgeven is in strijd met de Webmasterrichtlijnen van Google en kan de ranking van een site in de zoekresultaten negatief beïnvloeden.

Niet alle betaalde koppelingen zijn in strijd met onze richtlijnen. Het kopen en verkopen van links is een normaal onderdeel van de interneteconomie wanneer dit gebeurt voor reclamedoeleinden en niet voor het manipuleren van zoekresultaten. Geef aan dat de links zijn gekocht voor reclame door een van de volgende acties uit te voeren:

Een rel="nofollow" of rel="gesponsord" attribuut toevoegen aan de <a>-tag.

De links omleiden naar een tussenliggende pagina die met een robots.txt-bestand voor zoekmachines is geblokkeerd."

Bron: Google Search Central

Naast het kopen van backlinks, worden soms ook links uitgewisseld via linkuitwisselingsprogramma’s, ook wel link schemes genoemd door Google.

Hierover zegt Google het volgende:

“Any links intended to manipulate PageRank or a site's ranking in Google search results may be considered part of a link scheme and a violation of Google's Webmaster Guidelines. This includes any behavior that manipulates links to your site or outgoing links from your site.

The following are examples of link schemes which can negatively impact a site's ranking in search results:

 • Buying or selling links that pass PageRank. This includes:

  • Exchanging money for links, or posts that contain links

  • Exchanging goods or services for links

  • Sending someone a "free" product in exchange for them writing about it and including a link

 • Excessive link exchanges ("Link to me and I'll link to you") or partner pages exclusively for the sake of cross-linking.

 • Large-scale article marketing or guest posting campaigns with keyword-rich anchor text links.

 • Using automated programs or services to create links to your site.

 • Requiring a link as part of a Terms of Service, contract, or similar arrangement without allowing a third-party content owner the choice of qualifying the outbound link, should they wish.”

“Alle koppelingen die zijn bedoeld om de PageRank of de positie van een site in de zoekresultaten van Google te manipuleren, kunnen worden beschouwd als onderdeel van een koppelingsschema en een schending van de Webmasterrichtlijnen van Google. Dit omvat elk gedrag waarbij links naar uw site of uitgaande links van uw site worden gemanipuleerd.

 

Hieronder volgen voorbeelden van koppelingsschema's die de positie van een site in de zoekresultaten negatief kunnen beïnvloeden:

 

 • Het kopen of verkopen van links die PageRank doorgeven. Dit omvat:

 • Het ruilen van geld voor links, of posts die links bevatten

 • Goederen of diensten ruilen voor links

 • Iemand een "gratis" product sturen in ruil voor het schrijven erover en het opnemen van een link.

 • Excessieve linkuitwisselingen ("Link naar mij en ik link naar jou") of partnerpagina's uitsluitend omwille van cross-linking.

 • Grootschalige artikelmarketing- of gastpostencampagnes met anchor-tekstlinks die rijk zijn aan sleutelwoorden.

 • Automatische programma's of diensten gebruiken om links naar uw site te creëren.

 • Het eisen van een link als onderdeel van een servicevoorwaarden, contract of soortgelijke overeenkomst zonder de eigenaar van de inhoud van een derde partij de keuze te geven om de uitgaande link te kwalificeren, als hij dat wil.

Bron: Google Search Central

Het is beter om te kiezen voor white hat SEO:

Zorgen dat door de inhoud van je website mensen en ondernemingen zelf naar je website linken. Het is de enige manier om aan een zoekmachine zoals Google aan te tonen dat je website met bijhorende links relevant, kwalitatief en op een eerlijke manier geplaatste zijn. 

Als je toch zou ontdekken dat er slechts links naar jouw website linken, kan je dit proberen op te lossen door Google Disavow. Je leest er meer over in het blogbericht wat zijn backlinks?

 

2. Het gebruiken van verborgen omleidingen

Heb je het al eens tegengekomen: je ziet een interessante website in de zoekresultaten en je klikt op de link, maar je komt op een totaal andere website terecht.

Dit is een verborgen omleiding met als enige doel hoog te scoren in Google, maar de bezoekers daarna om te leiden naar een totaal andere website met als doel te verkopen. Ik vraag me overigens af of dat wel lukt, want meestal klik je direct terug weg, of niet?

Terwijl de oplossing in white hat SEO gewoon is om de website waarvan je wilt dat bezoekers erop komen via organisch zoekverkeer, zelf te optimaliseren voor zoekmachines. Zo krijgen ze direct de informatie die ze zoeken en niet wat ze niet zoeken als ze doorklikken. Qua vertrouwen is dergelijke techniek al helemaal een fiasco.

3. Teksten en/of links verbergen op je pagina’s

Sommige websites proberen te scoren door zoekwoorden te verbergen in de inhoud van hun websitepagina’s, bijvoorbeeld witte woorden op een witte background of woorden in tekstgroote 0 plaatsen.

De white hat SEO oplossing is gewoon je website zowel technisch als inhoudelijk zodanig optimaliseren dat de bezoekers krijgen waar ze naar op zoek zijn. Je wekt dan ook meer vertrouwen.


4. Cloaking


Cloaking betekent dat je andere pagina’s toont aan de zoekmachines dan aan de websitebezoekers. Website worden dan ook volgestopt met zoekwoorden die goed scoren in Google.

Matt Cutts van Google Search Central legt het uit in onderstaande video:

Het is gewoon simpel om white hat SEO toe te passen en dezelfde pagina te tonen aan je websitebezoekers en de zoekmachines.

5. Duplicate content


Duplicate content betekent letterlijk “dubbele inhoud”: je neemt teksten over van andere websites (al dan niet geautomatiseerd) of je maakt verschillende websites met dezelfde inhoud, bijvoorbeeld voor je lokale SEO maak je website met dezelfde inhoud voor verschillende gemeenten.

In 2013 legde John Mueller van Google Search Central uit hoe Google omgaat met duplicate content:

Enkele tools om duplicate content te checken zijn: Copyscape, Check Plagiarism of Duplicate content checker.

De white hat SEO oplossing is dat je altijd unieke en originele content maakt waarmee je je onderscheidt van anderen. 

6. Spamreacties posten


Het is misschien verleidelijk om op verschillende fora, blogs en platforms om reacties te plaatsen met telkens de link van je website erin, maar dat werkt niet (meer) omdat er nu gemakkelijk een "nofollow attribuut" kan toegekend worden aan je link, waardoor de zoekmachines verwittigd worden dat ze jouw link niet moeten volgen. Daardoor krijgt je link geen waarde meer.

Nochtans kunnen reacties op een blog, forum of platform wel degelijk voor verkeer naar je website zorgen op een natuurlijke manier als je waardevolle informatie bezorgt.


Moreel van het verhaal is dus: vermijd black hat SEO.


Wat wil jij lezen in de kennisbank?

Copywritingtips

SEO Tips

Digitale tooltips


Wil jij je teksten op het web verbeteren via de 7 hoofdzonden?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Max. 1 keer per maand. Je kan altijd uitschrijven. 

Online resultaten nodig?

Geen tijd?

Als je: 

meer woorden nodig hebt,...

Ik verkoop woorden omdat het werkt.

>