Algemene voorwaarden Blogschrijver (maart 2021).

Algemene voorwaarden Blogschrijver (maart 2021).

Artikel 1 Definities

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Blogschrijver. In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.2. Opdrachtnemer: Blogschrijver  (Vicky Boerjan), gevestigd te Lisseweegs Opperhof 2 te 8380 Lissewege ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0692.839.722 en vertegenwoordigd door eigenaar Vicky Boerjan, hierna gemakkelijkheidshalve te noemen Blogschrijver. Blogschrijver is een eenmanszaak die gericht is op copywriting en schrijven. 

1.3. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Blogschrijver  aangeboden diensten.

1.4. Bezoeker: de persoon die de websites van Blogschrijver bezoekt.

1.5. Producten en diensten: de producten, leveringen, verkopen en diensten die worden aangeboden via Blogschrijver, zowel via de website, e-mail of telefonisch.

1.6. Overeenkomst: dit is de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden tussen Blogschrijver r op grond waarvan deze producten en diensten worden geleverd.

1.7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant zich kan bedenken en gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die de klant heeft om zich te bedenken en de overeenkomst te herroepen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes waarbij Blogschrijver diensten aan een klant levert, ook indien deze producten en diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Blogschrijver, waarbij derden betrokken worden.

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door Blogschrijver van de hand gewezen.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Blogschrijver en de klant zullen indien dit het geval is overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5. Indien Blogschrijver niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Blogschrijver in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Blogschrijver is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met klant besproken.

Artikel 3 Aanbod

3.1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of extra voorwaarden kent, staat dit nadrukkelijk vermeld.

3.2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten zodat de klant tot een goede beoordeling van het aanbod kan komen.

3.3. Elk aanbod bevat informatie die duidelijk maakt voor de klant wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan het ingaan op het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 Offertes en overeenkomsten

4.1. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling, schriftelijk (per brief of e-mail), als ook via een offerte tot stand komen. De overeenkomst komt tot stand na het aanvaarden van het aanbod van Blogschrijver door ondertekening van de overeenkomst, het bevestigen per e-mail of door het klikken op de bestelknop in het registratieproces op de website. Als het gaat om een telefonische overeenkomst of overeenkomst per e-mail, geldt het verstrekken van de betalingsgegevens door de klant als het ingaan van de overeenkomst. 

4.2. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, transport- en portkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.3. Offertes van Blogschrijver zijn gebaseerd op de informatie die door klant is gegeven. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

4.4. Blogschrijver kan gebruik maken van offertes, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld. Indien de geldigheidsduur niet wordt vermeld geldt hiervoor een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van het aanbod.

4.5. Het enkel uitbrengen van een aanbieding verplicht Blogschrijver niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Blogschrijver.

4.6. Blogschrijver kan niet aan offertes worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevatten.

4.7. Bij een eventuele aanvraag van een offerte worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen het offertebedrag en het werkelijk gefactureerde bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van een overeenkomst, tot weigering van betaling, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant. 

4.8. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Algemene verplichtingen van partijen

5.1. Opdrachtgever en Blogschrijver zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo snel mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de klant ter beschikking heeft gesteld aan Blogschrijver, worden gehouden voor rekening en risico van de klant.

5.2. Opdrachtgever en Blogschrijver zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.

5.3. Blogschrijver verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens klant verstrekt geheim te houden.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

6.1. Blogschrijver voert de werkzaamheden tengevolge de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Blogschrijver voert de opdracht op afstand uit, tenzij anders wordt overeengekomen. 

6.2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft Blogschrijver het recht de dienst, geheel of ten delen, door derden uit te laten voeren.  Blogschrijver doet hierbij zijn uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.

6.3. Blogschrijver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.

6.4. Als door Blogschrijver ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant of een door klant aangewezen locatie, draagt klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. De klant zal Blogschrijver vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

6.5. Blogschrijver voert de opdracht ter goeder trouw uit en baseren ons hiervoor op de informatie die ons in het kader van de aanbieding is verstrekt door de klant. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van door de haar verstrekte of voorgeschreven uitvoeringsvoorschriften en dergelijke.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht en prijzen

7.1.  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Blogschrijver in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van klant. Blogschrijver kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.

7.2. Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Blogschrijver deze schriftelijk heeft bevestigd.

7.3. Indien wijziging meerwerk ten gevolgen heeft, mag Blogschrijver de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij klant in rekening brengen. Blogschrijver zal de klant hier vooraf over inlichten. Blogschrijver brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.

7.4. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Blogschrijver de klant hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Overschrijdingen van offertes tot 15% worden als begrotingsrisico door de klant geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

7.5. Blogschrijver behoudt zich het recht voor om wettelijk vastgelegde prijsstijgingen en onverwachtse redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering van deze opdracht, aan de klant door te berekenen. Blogschrijver kan ook de kostprijs van ook de kostprijs van abonnementen en tools noodzakelijk voor de opdracht aan de klant doorrekenen.  Blogschrijver is verplicht eventuele prijswijzigingen zo snel mogelijk aan de klant mee te delen en toe te lichten.

7.6. Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Alle eventuele taksen, rechten, verplaatsingskosten en andere kosten zijn ten laste van de klant.

7.7. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijnen kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van ons wegens niet of vertraagde levering of uitvoering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.

Wanneer Blogschrijver onverhoopt niet kan leveren, krijgt de klant het verschuldigde bedrag terug voor zover er nog geen diensten werden geleverd aan de klant. Gaat het bijvoorbeeld om een traject met 1-op-1 sessies en kunnen 2 van de 10 sessies niet doorgaan, dan krijgt de klant 1/5 van het betaalde bedrag terug.

Wijzigingen in de bestelling of opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Wijzigingen in de bestelling of opdracht hebben tevens mogelijks tot gevolg dat de opgestelde prijsraming kan wijzigen. Elke verandering in de uitvoering waarvan wij kennis zouden krijgen en die een substantiële invloed heeft op de prijsraming, zal zo snel mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Hoewel de overeengekomen prijsramingen zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elk factuurprotest om die reden als ongegrond aanzien. Een gemelde wijziging in de prijsraming omwille van een wijziging in de bestelling of opdracht zal onder geen beding de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. 

Artikel 8 Auteursrecht, licentie en intellectueel eigendom

8.1. Op elk werk van Blogschrijver is volgens de Belgische wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

8.2. Alle door Blogschrijver verstrekte informatie, aanbiedingen, ideeën, gemaakte teksten, creatieve concepten en ontwerpen, of  andere stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de opdracht en mogen door de klant niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van Blogschrijver.

8.3. Alle te leveren prestaties die door Blogschrijver in het kader van deze overeenkomst worden geleverd en die daadwerkelijk door de Klant voor zijn bedrijf worden gebruikt, zijn het intellectuele eigendom van de Klant, zolang de Klant alle verschuldigde vergoedingen betaalt. Blogschrijver behoudt zich echter het recht voor om dergelijke te leveren prestaties te gebruiken of weer te geven in zijn werkportfolio, toekomstige onderwijspublicaties en in de marketing, reclame of promotie van de diensten van Blogschrijver. Indien de Klant zich om welke reden dan ook niet op zijn gemak voelt bij het opnemen van zijn werk in de werkportefeuille van Blogschrijver, is het de plicht van de Klant om Blogschrijver hiervan op de hoogte te stellen.

Blogschrijver heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst teksten, producten  en diensten voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht. Blogschrijver behoudt hierbij het recht de geleverde materialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in zijn portfolio.

8.4. Indien Blogschrijver diensten en producten op basis van aanwijzingen van klant vervaardigt, staat klant ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.

8.5. De klant krijgt van Blogschrijver een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Blogschrijver in de uitvoering van de overeenkomst in opdracht van de klant worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zodra en zolang de klant voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.

8.6. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de klant zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.

8.7. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door klant aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan Blogschrijver.

8.8. Blogschrijver is gerechtigd de klant te vragen om een naamsvermelding aan te brengen.

8.9. Overgang van eigendom en risico. Alle aan de klant geleverde diensten, zelfs wanneer deze door hem reeds worden gebruikt, blijven eigendom van Blogschrijver tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur. Wordt het bestelde door de klant doorverkocht, dan komt het recht op de daaruit leidende verkoopprijs tot de plaats van de verkochte diensten. De klant draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, tenietgaan of vernieling van de diensten en producten.

8.10. De inhoud van de websites www.blogschrijver.be  valt onder het intellectueel eigendomsrecht. Dat geldt ook voor de cursusinhoud en andere diensten van Blogschrijver. De klant mag niets van een dienst of een gedeelte daarvan kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken of te reconstrueren.

Artikel 9 Betaling en verwijlskosten

9.1. Betaling dient op onze bankrekening op de facturen vermeld binnen de 10 dagen na factuurdatum en dit zonder korting. Blogschrijver kan een korting aanbieden. Betalen van diensten die onmiddellijk op het internet worden aangekocht, gebeuren onmiddellijk.

De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover ons ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze algemene verkoopsvoorwaarden.

9.2. Er kan een voorschotfactuur opgemaakt worden in functie van de gevorderde werkzaamheden die reeds uitgevoerd werden dan wel in functie van de aard van de opdracht die ons toebedeeld wordt. 

9.3. In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de factuurdatum een conventionele verwijlintrest opbrengen van 8% per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Indien de klant in gebreke blijft te betalen, is Blogschrijver niet verplicht tot verdere levering en kan Blogschrijver tot ontbinding van de overeenkomst besluiten en een schadevergoeding vorderen. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

9.4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag verbindt de klant zich er uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele invorderingskosten als schadevergoeding aan de verkoper een bedrag te betalen gelijk aan 15% van de factuurbedragen, met een minimum van € 100,00.

9.5. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

9.6. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Blogschrijver behoudt zich in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de klant bij aangetekende brief, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.7. De eventuele gemaakte gerechtelijke en kosten voor verplichte uitvoering zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde verwijlskosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 Klachten

10.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet klant binnen 8 dagen na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan Blogschrijver via e-mail (connect@blogschrijver.be). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Blogschrijver hier adequaat op kan reageren.

10.2. Eventuele klachten zullen door Blogschrijver binnen twee weken beantwoord worden, tenzij dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt Blogschrijver dit zo snel mogelijk mee en doet zij haar uiterste best om zo nel mogelijk alsnog te reageren.

10.3. Indien een klacht – naar de mening van Blogschrijver – gegrond is, zal Blogschrijver de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Blogschrijver aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 11.

10.5. Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. 

10.6. Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Blogschrijver is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt door tekortkomingen van Blogschrijver bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst of opdracht indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Blogschrijver.

11.2. De aansprakelijkheid van Blogschrijver  is steeds beperkt tot hetzij de terugbetaling van de waarde van bestelling of opdracht, hetzij het kosteloze herstel/herwerking ervan, naar onze keuze. Blogschrijver kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals gebruiksderving, schade aan andere onderdelen of goederen. Ook niet kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst.

11.3. Ingeval van ziekte of overmacht wordt iedere verplichting tot dienstverlening van ons geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze ziekteperiode of overmacht, zonder dat wij tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn voor een eventueel geleden schade of verlies en zonder dat een vermindering van facturatie plaatsvindt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen door ons geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen door ons in redelijkheid niet van die omstandigheid te voorzien was op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

11.4. Opdrachtgever vrijwaart Blogschrijver voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Blogschrijver door klant of door een ander aan wie klant dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van Blogschrijver.

11.5. Blogschrijver is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Blogschrijver is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.6. Alle door Blogschrijver gegeven adviezen en gedeelde kennis zijn geheel vrijblijvend. Over deze niet-bindende informatie verleent Blogschrijver geen enkele garantie. Voor het al dan niet opvolgen van deze adviezen, kan Blogschrijver niet aansprakelijk worden gesteld. Dit komt echter te vervallen als er sprake zou zijn van opzettelijk veroorzaakte schade door ernstige, bewijsbare schuld van Blogschrijver.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie. Er kan door Blogschrijver gevraagd worden om eerst een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. 

Artikel 13 Overmacht

13.1. Blogschrijver is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2. Indien er sprake is van overmacht zal klant, Blogschrijver hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak  van de overmacht.

13.3 Blogschrijver heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

13.4. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van Blogschrijver het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Blogschrijver worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blogschrijver zijn verstrekt, heeft Blogschrijver het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de in dat geval gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

14.2. Bestellingen en annuleringen

Bij het bestellen en/of inboeken van diensten kunnen wij autonoom beslissen om een voorschotfactuur op te maken. Bij betaling van dit voorschot verbindt de klant zich ertoe de bestelde diensten aan te schaffen of te laten leveren. Deze verbintenis is onomkeerbaar. Bij annuleringen kan de klant dit voorschot niet terugvorderen wegens de ontstane winstderving.


Artikel 15 Herroeping en herroepingsrecht

15.1. Dit is enkel toepasselijk indien de klant een consument is en geen handelaar of ondernemer is. Bij een verkoop op afstand of een overeenkomst gesloten tussen een consument en een handelaar, waarbij uitsluitend gemaakt werd van communicatie op afstand (telefoon, fax, internet, mail, …), beiden niet fysiek tegelijkertijd aanwezig zijn om een overeenkomst te sluiten, zijn deze herroepingsregels van toepassing, tenzij de wettelijke uitzonderingen.

15.2. De klant beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De klant hoeft geen reden hiervoor op te geven, maar Blogschrijver kan wel de vraag stellen wat de reden is. De klant is niet verplicht hierop te antwoorden.

De klant kan herroepen terwijl de 

15.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de onderstaande overeenkomsten:- dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;- de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;- de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- of videoopnamen of van computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 •  de levering van kranten, tijdschriften of magazines,met uitzondering van abonnementen op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;
 • overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
 • toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daardoor verliest.

15.4. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend via dit herroepingsformulier waarop ook staat waar je het herroepingsformulier kan indienen of opsturen: https://docs.google.com/document/d/1gw9kv9-g4VlKv2UcYKE5BEJaRHD1tnnllnTUPX9dTCo/edit?usp=sharing

U kan er ook altijd voor kiezen het herroepingsformulier van de FOD Economie te gebruiken: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

15.5. Terugbetaling van de kosten.

De aankoopprijs en bezorgkosten, krijgt de klant volledig terugbetaald als het gaat om een standaardlevering. Bij een andere levering (bijv. expresslevering of verzekerde levering) moet Blogschrijver deze kosten niet terugbetalen. De retourkosten zijn niet ten laste van Blogschrijver, maar zijn ten laste van de klant. 

Bij diensten die geleverd werden en gebruikt tijdens de bedenktermijn, mag Blogschrijver kosten aanrekenen voor de geleverde prestaties. De klant dient aan Blogschrijver een evenredig bedrag betalen voor dat wat al is geleverd op het moment dat de klant Blogschrijver ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het bedrag wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Alle kosten worden terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt om het product en/of de diensten te kopen, tenzij de klant vraagt om op een andere manier terugbetaald te worden. 

15.6. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

15.7. Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de folder van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/herroepingsrecht.pdf

Artikel 16 Geschillen

16.1. In geval van geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen klant en Blogschrijver, of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van bemiddeling.

16.2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van bemiddeling, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement  Brugge.

Artikel 17 Toepasselijk recht

17.1. Op elke opdracht tussen Blogschrijver en klant is het Belgische recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer klant in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Brugge, tenzij wettelijke of gerechtelijke regels van dwingend zich daartegen verzetten.

>